• El
 • Kraftteknik

Kraftteknik

Vi betjänar inom följande elplaneringsområden:

 • Byggnaders elanläggningar
 • Processelektrifiering och eldrifter
 • Planering och ritning av gatubelysningsnät
 • Elnäts dimensioneringsberäkning och analys (Febdok)
 • Projekteringsstöd och övervakning av elentreprenader
 • Fullt planeringsstöd för 2D, 3D-modell, 3D-IFC, BIM
 • System- och installationssamplottning, visualisering och konfliktanalys
 • Kretsscheman för centraler och drifter
 • Styrscheman
 • Överlåtelse- och arbetsritningar
 • Digitalisering av ritningar
 • CAD/BIM konflikt- och kollisionsgranskning
 • Kostnadsberäkningar (X-Paja)
 • Mätningar i elanläggningar, mätresultatanalys (FLUKE-mätutrustning)
 • Dokumentering av nuvarande anläggningar
 • Lagring och upprätthållande av datamaterial

Vi arbetar inom byggnadselektrifiering helst utgående från ett elplaneringens TATE 12-perspektiv, där byggnadsprojektets planeringsprocess delas in ungefär enligt:

 • Behovsutredning ->beslut
 • Investeringsplanering ->investeringsbeslut
 • Förberedandeskede för planering ->planeringsbeslut och start av planering
 • Förslagsplaneringsskedet, som delats upp i delar för förslagsplanering och allmän planering
 • Skede för möjliga bygglovsuppgifter
 • Byggandets förberedelser ->byggbeslut
 • Förverkligandeplaneringsskedet, som delas upp i stödskeden för investeringen och utförandet
 • Byggskedets planeringsuppgifter för arbetsskedet och ibruktagning av anläggningen

Vi kan vara delaktiga i alla ovannämnda skeden, eller i delar av dessa. Låt vår sakkunskap bli er trygghet och förmån - kontakta oss så berättar vi gärna mera! Genom att anlita oss som projekteringspartner når du en hög och jämn kvalitet på installationer och system.

Till vårt basutbud hör kurser i allmän elarbetssäkerhet enligt standarden SFS 6002 (av SETI befullmäktigade utbildare) och kompetenshöjande program för elarbetsledare och allmän elsäkerhet.

rb logo footer vit