Niklas och Nina

Niklas

Filosofi och forskning

Konsultativ expertis inom lärande och kollaborativt aktörskap. Inom dessa områden har Niklas lång arbetserfarenhet och forskningsbaserad kunskap. Hans forskning positioneras inom området realsim i kritisk socialvetenskap.

Föreläsning

Exempel på tematik Niklas föreläser om är kunskap och aktörskap. Som exempel, vad kan subjektivitet och objektivitet betyda för dig och för din arbetsgemenskap?

Ingenjörsbyrå

Niklas har bakgrund som el- och automationsingenjör och lång erfarenhet av teknologi och ledarskap. På basis av förfrågan, erbjuds anläggningsdimensionering för elsystem och data- och telenät (se Traficom). Som instrument används Febdok kombinerat med manuella metoder.

Elplanering

Enligt förfrågan, elplaneringshandlingar upp till krävande nivå. Som utgångspunkter står decennier av arbetserfarenhet, kunskap, och gemensamma överenskommelser. Tidigare uppdrag utmärks av särskilt kulturhistoriskt värde, krävande samordning, eller krav på lågt el- och magnetfält. För uppdragen används bl.a. CADMATIC programvara.

Kontakt

Niklas Rosenblad
har varit företagare inom elteknik i över 20 år, varav mer en ett decennium som lärare och handledare. Han är filosofie doktor, ingenjör, och har lärarlegitimitation. Den här verksamheten är en sidosyssla till hans forskning och undervisning.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: 010 348 0772

Medlemsskap: STUL (planeringsbyrå), Forskarförbundet

CV på LinkedIn

Niklas

Filosofia ja tutkimus

Niklas tarjoaa konsultatiivista asiantuntijuutta oppimisesta, ohjauksesta ja toimijuudesta. Tässä alueessa Niklas omaa pitkä työkokemusta ja tutkittua tietoa. Hänen tutkimuksensa kytkeytyy realismiin kriittisessä sosiaalitieteessä.

Luennointi

Niklas luennoi muun muassa tiedon ja toimijuuden roolista. Esimerkiksi, mitä subjektiivisuus ja objektiivisuus voisivat tarkoittaa sinulle ja työyhteisöllesi?

Insinööritoimisto

Niklaksen tausta on sähkö- ja automaatioinsinöörinä. Palveluna hän tarjoaa sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa ja kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom). Instrumenttina sekä Febdok ohjelmistoa että muita laskennallisia menetelmiä.

Sähkösuunnittelu

Vaativan tason suunnittelua ja toimintakuvausta, joiden lähtökohtina on yhteisymmärrys ja vankkaa tietotaitoa. Aiemmissa hankkeissa erottuu erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, matalia sähkö- ja magneettikenttiä, ja vaativaa yhteensovittamista. Muiden digi-työkalujen lisäksi, käytössä on korkeatasoista CADMATIC-ohjelmistoa.

Yhteys

Niklas Rosenblad
omaa yli 20 vuotta työkokemusta sähköalan yrittäjänä, suunnittelujohtajana, sekä opettajana ja ohjaajana. Niklaksella on filosofian tohtorin ja insinöörin tutkintoa. Tämä yritystoiminta on hänen tutkimuksensa ja opetuksensa nähden sivutyö.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: 010 348 0772

Jäsenyydet: STUL (suunnittelutoimisto), Tieteentekijät

CV LinkedIn

Niklas

Philosophy and Research

Niklas offers consultative expertise to support learning and professional development. His practice is based on decades of practical work experience combined with interdisciplinary research on realism in critical social sciences.

Lecturing

Niklas’ lectures focus on the role of knowledge and agency. For example, what are subjectivity and objectivity in professional work?

Engineering Consultancy

Niklas’ basic qualification is in electrical engineering, technology and leadership. Upon request, delivery of calculations and dimensioning of installations and systems are maintained. As instruments, the FEBDOK software, in combination with manual calculation is used. Also, ask for IT network infrastructure planning and design (see Traficom).

Electrical Systems Design

System-level electrical design is offered on request. The practice is based on decades of previous work experience and negotiated joint agreements. High cultural-historical significance and requirements for low electrical and magnetic fields characterize projects. CADMATIC’s software is used, among other tools.

Contact

Dr. Niklas Rosenblad
has a background as in electrical engineering and has been an entrepreneur for over two decades. He holds a PhD (in educational sciences) and a master’s degree in engineering. He is also licensed as a teacher. This is a parallel business in addition to research and teaching.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: +358 10 348 0772

Membership in the STUL association and FUURT

CV on LinkedIn

Nina

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP och arbetshandledare. Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: 010 348 0772

Medlemsskap: Suomen työnohjaajat ry

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.