Niklas och Nina

Niklas tjänster

Elplanering

Enligt förfrågan, elplaneringshandlingar upp till krävande nivå. Som utgångspunkter står decennier av arbetserfarenhet, kunskap, och gemensamma överenskommelser. Tidigare uppdrag utmärks av särskilt kulturhistoriskt värde, krävande samordning, eller krav på lågt el- och magnetfält. För uppdragen används bl.a. CADMATIC programvara.

Anläggning och system

Niklas har bakgrund som el- och automationsingenjör. På basis av förfrågan, erbjuds anläggningsdimensionering för elsystem och data- och telenät (se Traficom). Som instrument används Febdok kombinerat med manuella metoder.

Pedagogik och filosofi

Konsultativ expertis inom lärande och kollaborativt aktörskap. Inom dessa områden har Niklas lång arbetserfarenhet och forskningsbaserad kunskap inom området realsim i kritisk socialvetenskap.

Föreläsningar

Exempel på tematik Niklas föreläser om är professionalitet, aktörskap, och omdöme. Som exempel, vad kan subjektivitet och ansvar inom professonellt arbete betyda?

Kontakt

Niklas Rosenblad
har bakgrund som entreprenör, företagsledare, lärare och handledare. Han har avlagd ingenjörsexamen på högre högskolenivå och lärarlegitimation inom elteknik och automation. Den här verksamheten är en parallellsyssla till forskning och undervisning.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: 010 348 0772

Medlemsskap: STUL (planeringsbyrå), Forskarförbundet

CV på LinkedIn

Niklas

Sähkösuunnittelu

Vaativan tason suunnittelua ja toimintakuvausta, joiden lähtökohtina on yhteisymmärrys ja vankkaa tietotaitoa. Aiemmissa hankkeissa erottuu erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, rajoitettuja sähkö- ja magneettikenttiä, ja vaativaa yhteensovittamista. Muiden digi-työkalujen lisäksi, käytössä on korkeatasoista CADMATIC-ohjelmistoa.

Laitteisto ja järjestelmä

Niklaksen tausta on sähkö- ja automaatioinsinöörinä. Palveluna hän tarjoaa sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa ja kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom). Instrumenttina sekä Febdok ohjelmistoa että muita laskennallisia menetelmiä.

Pedagogiikka ja filosofia

Konsultatiivinen asiantuntijuus oppimisesta, ohjauksesta ja yhteisöllisestä toimijuudesta. Niklaksella on pitkä työkokemus ja omaa tutkittua tietoa realismista kriittisen sosiaalitieiden alueissa.

Luennot ja työpajat

Aihe-esimerkkejä on asiantuntijuus, toimijuus ja empatia. Esimerkiksi, mitä subjektiivisuus ja vastuullisuus voivat tarkoittaa ammatillisessa työssä?

Yhteys

Niklas Rosenblad
omaa työkokemusta urakoitsijana, suunnittelu- ja yritysjohtajana, sekä opettajana ja ohjaajana. Niklaksella on ylempää insinöörin tutkintoa sekä ammatillisen opettajan pätevyyttä (sähkö- ja automaatiotekniikka). Tämä on tutkimuksen ja opetuksen kanssa rinnakkaistoiminta.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: 010 348 0772

Jäsenyydet: STUL (suunnittelutoimisto), Tieteentekijät

CV LinkedIn

Niklas

Electrical Systems Design

On request, system-level electrical design is offered. The practice is based on decades of previous work experiences and negotiated joint agreements. Projects are characterized by qualities like high cultural-historical significance and requirements for low electrical and magnetic fields. Among other digital tools, CADMATIC’s software is used.

Facility Planning

Niklas’ basic qualification is in electrical engineering. Upon request, delivery of calculations and dimensioning of installations and systems are maintained. As instruments, the FEBDOK software in combination with manual calculation and analysis methods are used. Also, ask for IT network infrastructure planning and design (see Traficom).

Pedagogy and Philosophy

Niklas offers consultative expertise and workshops as support for learning and professionality. This practice is based on decades of practical work experience combined with interdisciplinary research in realism and critical social sciences.

Lecturing

The themes in Niklas’ lectures are professionalism, agency and situational judgment. For example, what are subjectivity and accountability in professional work?

Contact

Niklas Rosenblad
has a background as an entrepreneur and as a lecturer, counselor, and teacher. He holds a master’s degree in engineering & leadership and is licensed as a vocational teacher (in electrical systems and technology). This is a parallel business in addition to research and teaching.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: +358 10 348 0772

Membership in the STUL association and FUURT

CV on LinkedIn

Ninas tjänster

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP och arbetshandledare. Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: 010 348 0772

Medlemsskap: Suomen työnohjaajat ry

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.