Ingenjörsbyrå

Anläggning

På basis av förfrågan erbjuder vi anläggningsberäkning och dimensionering. Dessa utgår från finländska standarder för elanläggningar. Dimensionering motsvarande andra nordiska standarder är tillgänglig enligt överenskommelse. Som instrument använder vi programvara från Febdok, kombinerat med manuella metoder. Vi erbjuder också planering för data- och telenät (se Traficom).

Elplanering

Enligt förfrågan producerar vi handlingar och arbetsbeskrivningar upp till krävande systemnivå. Som utgångspunkter i våra uppdrag står kommunikation, gemensamma överenskommelser, kunskap och erfarenhet. Dessa bildar objekt av hållbarhet i balanserade förhållanden mellan funktionalitet, ekologi, ekonomi och teknologi.

Våra uppdrag har ofta utmärkts av särskilt kulturhistoriskt värde, speciella krav på el- och magnetfält eller krävande samordning. Planeringsuppdrag kan vara förplanering, förverkligandeplanering, slutdokumentation, eller också enskilda delar av dessa skeden. Vi kan erbjuda alla standardiserade scheman och ritningar, producerade med bland annat CADMATIC planeringssystem.

Elsäkerhet

Som SETI befullmäktigad utbildare erbjuder Niklas fortbildning inom allmän elarbetssäkerhet (enl. SFS 6002). Hör dig också för om förberedande kurser för elbehörighet S1, S2 och S3 eller föreläsningsuppdrag.

Yrkespedagogisk expertis

Niklas erbjuder föreläsningar och konsultativ expertis som stöd för exempelvis projekt och utveckling. Han har praktiskt förankrad och tvärvetenskapligt forskningsbaserad kunskap inom handledning som system, ledning, professionsutveckling och lärande i yrkeslivet.

Kontakt

Niklas Rosenblad
har bakgrund som el-entreprenör, företagsledare och lärare. Han har ingenjörsexamen på högre högskolenivå och yrkeslärarlegitimation inom elteknik och automation, och doktorerar just nu inom pedagogik. Den här verksamheten är en bisyssla till forskningen som doktorand.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: 040 718 5929
CV på LinkedIn
Medlemskap: NSS, STUL

Insinööritoimisto

Laitteisto

Tarjoamme sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa Suomessa sovellettavien standardien perusteella. Sopimalla myös muiden pohjoismaiden standardien perusteilla tuotettua mitoitusta. Instrumenttina käytämme Febdok ohjelmistoa, täydennettynä manuaalisin menetelmin. Meiltä myös kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom).

Sähkösuunnittelu

Tuotamme suunnitteluaineistoa ja toimintakuvauksia vaativalle järjestelmätasolle asti. Toimeksiantojemme lähtökohtia ovat kommunikaatio, yhteiset sopimukset, osaaminen ja vankka työkokemus. Näistä muodostuu kestävyyden kohteita toiminnallisuuden, ekologian, talouden ja teknologian merkeissä.

Hankkeissamme on usein erottunut erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, sähkö- ja magneettikenttien erityisvaatimuksia, tai vaativaa yhteensovittamista. Toimeksiantoja voi olla hankesuunnittelua, toteutussuunnittelua, loppudokumentaatiota tai pelkästään näiden vaiheiden osia. Meiltä saa kaikki standardisoidut kaaviot ja kuvat, muun muassa CADMATIC suunnittelujärjestelmällä tuotettuna.

Sähköturvallisuus

SETI:n valtuuttamana kouluttajana Niklas tarjoaa koulutusta yleisen sähkötyöturvallisuuden puitteissa (m.m. SFS 6002). Ota mielellään yhteyttä myös S1, S2 ja S3 sähköturvallisuustutkintoon valmistaviin kurssien tarpeiden syntyessä (tutkinnoista kts. TUKES).

Ammattipedagoginen asiantuntijuus

Niklas palvelee luennoitsijana ja asiantuntijana esim. projektin tai ammatillisen kehityksen tukena. Hänen asiantuntijuutensa pohjautuu työkokemuksiin ja poikkititeteelliseen tutkimustietoon systeemisen ohjauksen, johtajuuden ja työelämässä oppimisen alueissa.

Yhteys

Niklas Rosenblad
Taustana Niklaksella on kokemus urakoitsijana, suunnittelujohtajana ja ammatillisena opettajana. Hänellä on ylempi insinöörin tutkintoa sekä yleinen ammatillisen opettajan pätevyys (sähkö- ja automaatiotekniikka). Just nyt hän tekee pääsääntöisesti tutkimusta väitöskirjansa varten, jonka rinnan tämä liiketoiminta on pienmuotoinen sivutoimintaa.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: 040 718 5929
CV LinkedIn
Jäsenyydet: NSS, STUL

Engineering Consultancy

Facility Planning

Upon request, we deliver calculations and dimensioning of electrical installations. These are based on the Finnish standards of electrical installations. Due to agreement, dimensioning according to other Nordic standards are also available. As instrument we use the FEBDOK software in combination with manual calculation and analysis methods. We can also deliver IT infrastructure planning and design (see Traficom).

Electrical Systems Design

By request, we offer system level planning. Our practice is based on good communication, common agreements, knowledge, and extensive work experience. These are forming objects of sustainability in balanced relations between functionality, ecology, economy, and technology.

Our projects are often characterized by qualities like high cultural-historical significance, special requirements for low electrical and magnetic fields, or demanding design coordinating aspects. Assignments can be pre-planning, design, final documentation, or individually applied parts of these stages. We deliver all standardized schematics and layouts, produced with CADMATIC planning system.

Electrical Safety

As SETI authorized educator, Niklas offers courses in general electrical safety at work (e.g. SFS 6002). Please also contact us concerning preparatory courses for electrical qualification certifications A1, S2 and S3 (see TUKES), or other guest lecture assignments.

Pedagogical expertise

Niklas offers lectures and consultative expertise, supporting professional development and projects. His has practical and interdisciplinary research-based knowledge concerning systemic guidance counselling, leadership, and learning by work and within VET.

Contact

Niklas Rosenblad
has background as a contractor, within leadership, and as a teacher. He holds a master’s degree in engineering and a legitimation as a vocational teacher (in electrical and automation technology). This practice is a part-time small business in addition to doctoral research on which he is working on for now.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: +358 40 718 5929
CV on LinkedIn
Membership associations: NSS, STUL

Handledning och fortbildning

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad dagvårdare och socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP. Fortbildar sig för tillfället till arbetshandledare (Suomen työnohjaajat ry). Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: 040 511 3177

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.