Niklas tjänster

Pedagogisk expertis

Niklas Rosenblad erbjuder föreläsningar och konsultativ expertis som stöd för lärande och utveckling. Han har lång erfarenhet och forskningsbaserad kunskap inom sociokulturella systemperspektiv på organisationsutveckling, ledarskap, handledning, och lärande.

Föreläsningar

Exempel på tematik Niklas föreläser om är professionalitet och expertis i relation till känslighet, empati och omdöme. Ett annat ämne är objekt av hållbarhet satt i perspektiv där identitet och kunskap speglas mot filosofi och humanism.

Anläggning

Niklas har bakgrund som el- och automationsingenjör. På basis av förfrågan erbjuder han elanläggningsdimensionering för elnät, och data- och telenät (se Traficom). Som instrument används Febdok kombinerat med manuella metoder.

Planering

Enligt förfrågan, planeringshandlingar upp till krävande systemnivå. Som utgångspunkter står decennier ar arbetserfarenhet, kommunikation, gemensamma överenskommelser och kunskap. Tidigare uppdrag har ofta utmärkts av särskilt kulturhistoriskt värde, krävande samordning, eller särskilda krav på lågt el- och magnetfält. För uppdragen används bl.a. CADMATIC planeringssystem.

Kontakt

Niklas Rosenblad
har bakgrund som entreprenör, företagsledare, föreläsare, handledare och lärare. Han har avlagd ingenjörsexamen på högre högskolenivå och yrkeslärarlegitimation inom elteknik och automation. Den här verksamheten är en bisyssla till hans forskning som doktorand.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: 040 718 5929
CV på LinkedIn
STUL medlem (som planeringsbyrå)

Niklas

Pedagoginen asiantuntijuus

Niklas palvelee luennoitsijana ja asiantuntijana koskien ammatillisen oppimisen, johtajuuden, ja yhteisöllisen toimijuuden alueissa. Tällä kentällä, Niklaksella on pitkä työkokemus ja sosiokulttuurisen tutkimustietoon perustuva osaaminen.

Luennot

Aihe-esimerkkejä luennoista on ammatti-identtiteetti ja asiantuntijuus suhteessa inhimiliisiin tunteisiin, suhteessa herkkyyteen, ja järjestelmiin. Aiheina myös kestävyyden kohteita, jossa asiantuntijuus ja toiminnallisuus tarkastetaan filosofian ja humanismin ehdoilla.

Laitteisto

Niklaksen peruspätevyys on sähkö- ja automaatioinsinöörinä. Palveluna hän tarjoaa sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa ja kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom). Instrumenttina sekä Febdok ohjelmistoa että muita laskennallisia menetelmiä.

Suunnittelu

Vaativan järjestelmätason suunnittelua ja toimintakuvausta. Toimeksiantojen lähtökohtina ovat usein olleet sopiminen ja vankkaa tietotaitoa. Hankkeissa onkin erottunut kulttuurihistoriallista arvoa, alhaista sähkö- ja magneettikenttien erityisvaatimusta, ja vaativaa yhteensovittamista. Muiden digi-työkalujen lisäksi, käytössä on CADMATIC suunnittelujärjestelmää.

Yhteys

Niklas Rosenblad
omaa työkokemusta urakoitsijana, suunnittelu- ja yritysjohtajana sekä luennoitsijana ja ohjaavana ammatillisena opettajana. Niklaksella on ylempää insinöörin tutkintoa sekä ammatillisen opettajan pätevyys (sähkö- ja automaatiotekniikka). Just nyt tämä on hänen väitöskirjatutkimuksensa nähden sivutoiminta.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: 040 718 5929
CV LinkedIn
STUL:n suunnitteluoimistojäsen

Niklas

Pedagogical expertise

Niklas offers lectures and consultative expertise, supporting learning, professional relational agency, and organizational development. This practice is based on practical and theoretical interdisciplinary knowledge and research-based critical perspectives.

Lecturing

Themes in Niklas’ lectures are, for instance, expertise and professionalism in relation to sensibility, situational judgment on the one hand, accountability and quality systems on the other. Another is sustainability as a boundary object between professionalism and expertise, analyzed on the premises of philosophy and humanism.

Facility Planning

Niklas’ basic qualification is in engineering. Upon request, delivery of calculations and dimensioning of electrical installations and systems is maintained. As instruments, the FEBDOK software in combination with manual calculation and analysis methods are used. Also, ask for IT infrastructure planning and design (see Traficom).

Systems Design

On request, system-level electrical design is offered. The practice is based on decades of previous work experiences and negotiated joint-agreements. Projects are often characterized by qualities like high cultural-historical significance and requirements for low electrical and magnetic fields. Among other digital tools, CADMATIC’s software is used.

Contact

Niklas Rosenblad
has a background as an entrepreneur and as a lecturer, counselor, and teacher. He holds a master’s degree in engineering and is licensed as a vocational teacher (in electrical systems and technology). This practice is a part-time microbusiness in addition to research.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: +358 40 718 5929
CV on LinkedIn
Membership in the STUL association.

Ninas tjänster

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder. Nina är medlem i Suomen työnohjaajat ry.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP och arbetshandledare (Suomen työnohjaajat ry). Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: 040 511 3177

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.