Niklas tjänster

Yrkespedagogisk expertis

Niklas Rosenblad erbjuder föreläsningar och konsultativ expertis som stöd för exempelvis lärande och utveckling. Han har lång erfarenhet och forskningsbaserad kunskap inom sociokulturella systemperspektiv på organisationsutveckling, ledarskap, handledning, och lärande.

Föreläsningar

Exempel på tematik jag brukar föreläsa om är professionalitet och expertis i relation till känslighet, sinnesnärvaro och omdöme. Ett annat är objekt av hållbarhet mellan professionell etik, funktionalitet och mätbara och omätbara resultatförväntningar.

Anläggning

På basis av förfrågan erbjuder Niklas elanläggningsberäkning och dimensionering, och planering för data- och telenät (se Traficom). Som instrument används Febdok kombinerat med manuella metoder.

Planering

Enligt förfrågan producerar jag planeringshandlingar upp till krävande systemnivå. Som utgångspunkter står decennier ar arbetserfarenhet, kommunikation, gemensamma överenskommelser och kunskap. Tidigare uppdrag har ofta utmärkts av särskilt kulturhistoriskt värde, krävande samordning, eller särskilda krav på lågt el- och magnetfält. För uppdragen använder jag bl.a. CADMATIC planeringssystem.

Kontakt

Niklas Rosenblad
har bakgrund som entreprenör, företagsledare, föreläsare och handledande lärare. Han har avlagd ingenjörsexamen på högre högskolenivå och yrkeslärarlegitimation inom elteknik och automation. Den här verksamheten är en bisyssla till hans forskning som doktorand.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: 040 718 5929
CV på LinkedIn
STUL medlem (som planeringsbyrå)

Niklas

Ammattipedagoginen asiantuntijuus

Niklas palvelee luennoitsijana ja asiantuntijana koskien ammatillisen oppimisen, johtajuuden, ja yhteisöllisen toimijuuden alueissa. Hänellä on pitkä työkokemus ja sosiokulttuurisen tutkimustietoon perustuva osaaminen.

Luennot

Aihe-esimerkkejä luennoistani on ammatti-identtiteetti ja asiantuntijuus suhteessa inhimiliisiin tunteisiin, suhteessa herkkyyteen, ja myös eettiseen arviointiin ja järjestelmiin. Aiheina myös kestävyyden kohteita asiantuntijuuden, toiminnallisuuden ja tulosodotuksien ristipaineessa.

Laitteisto

Tarjoan sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa ja kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom). Instrumenttina käytän sekä Febdok ohjelmistoa että muita laskennallisia menetelmiä.

Suunnittelu

Tuotan vaativan järjestelmätason suunnittelua ja toimintakuvausta. Toimeksiantojemme lähtökohtia ovat kommunikaatio, sopiminen, ja vankka osaaminen. Hankkeissa on usein erottunut kulttuurihistoriallista arvoa, alhaista sähkö- ja magneettikenttien erityisvaatimusta, ja vaativaa yhteensovittamista. Käytämme CADMATIC suunnittelujärjestelmää, ynnä muita digitaalisia työkaluja.

Yhteys

Niklas Rosenblad
omaa työkokemusta urakoitsijana, suunnittelu- ja yritysjohtajana sekä luennoitsijana ja ohjaavana ammatillisena opettajana. Hänellä on ylempää insinöörin tutkintoa sekä ammatillisen opettajan pätevyys (sähkö- ja automaatiotekniikka). Just nyt tämä on hänen väitöskirjatutkimuksensa nähden sivutoiminta.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: 040 718 5929
CV LinkedIn
STUL:n suunnitteluoimistojäsen

Niklas

Pedagogical expertise

Niklas offers lectures and consultative expertise, supporting professional and organizational development, work-based learning, and agency. Hi has both practical and theoretical interdisciplinary knowledge based on sociocultural developmental research and work-based learning.

Lecturing

Themes in my lectures are, for instance, expertise and professionality in relation to emotions, sensibility and judgement, and ethics as part of relational and professional practice. Another is sustainability as boundary object between professionality and expectations on functionality, ecology, and economy.

Facility Planning

Upon request, I deliver calculations and dimensioning of electrical installations and systems. As instrument I use the FEBDOK software in combination with manual calculation and analysis methods. Also, I deliver IT infrastructure planning and design (see Traficom).

Systems Design

By request, I offer system level electrical design. The practice is based on decades of previous work experiences, and common agreements based on communication. My projects are often characterized by qualities like high cultural-historical significance, special requirements for low electrical and magnetic fields. Mainly I use the CADMATIC planning systems, amongst other digital tools.

Contact

Niklas Rosenblad
has background as a contractor, within leadership, and as a lecturer, counsellor and teacher. He holds a master’s degree in engineering and a legitimation as a vocational teacher (in electrical and automation technology). This practice is a part-time small business in addition to doctoral research on which he is working on for now.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: +358 40 718 5929
CV on LinkedIn
Membership in the STUL association.

Ninas tjänster

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder. Nina är medlem i Suomen työnohjaajat ry.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP och arbetshandledare (Suomen työnohjaajat ry). Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: 040 511 3177

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.