Niklas och Nina

Niklas tjänster

Elplanering

Enligt förfrågan, elplaneringshandlingar upp till krävande nivå. Som utgångspunkter står decennier av arbetserfarenhet, kunskap, och gemensamma överenskommelser. Tidigare uppdrag utmärks av särskilt kulturhistoriskt värde, krävande samordning, eller krav på lågt el- och magnetfält. För uppdragen används bl.a. CADMATIC programvara.

Anläggning och system

Niklas har bakgrund som el- och automationsingenjör. På basis av förfrågan, erbjuds anläggningsdimensionering för elsystem och data- och telenät (se Traficom). Som instrument används Febdok kombinerat med manuella metoder.

Pedagogisk expertis

Föreläsningar och konsultativ expertis inom lärande, utveckling, och kollaborativt aktörskap. Inom dessa områden har Niklas lång arbetserfarenhet och kunskap på forskarnivå.

Föreläsningar

Exempel på tematik Niklas föreläser om är professionalitet, aktörskap, och omdöme. Som exempel, objekt av hållbarhet ur ett systemperspektiv där identitet och kunskap speglas mot humanism å det ena, ekonomi och resultatstyrning å det andra.

Kontakt

Niklas Rosenblad
har bakgrund som entreprenör, företagsledare, lärare och handledare. Han har avlagd ingenjörsexamen på högre högskolenivå och lärarlegitimation inom elteknik och automation. Den här verksamheten är en parallellsyssla till forskning och undervisning.

E-post: niklas@rosenblad.fi
Telefon: (på kommande) 010 348 0770

Medlemsskap: STUL (planeringsbyrå), Forskarförbundet

CV på LinkedIn

Niklas

Sähkösuunnittelu

Vaativan tason sähkösuunnittelua ja toimintakuvausta, joiden lähtökohtina on yhteisymmärrys ja vankkaa tietotaitoa. Aiemmissa hankkeissa erottuu erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, rajoitettuja sähkö- ja magneettikenttiä, ja vaativaa yhteensovittamista. Muiden digi-työkalujen lisäksi, käytössä on korkeatasoista CADMATIC-ohjelmistoa.

Laitteisto ja järjestelmä

Niklaksen tausta on sähkö- ja automaatioinsinöörinä. Palveluna hän tarjoaa sähkölaitteistojen mitoituslaskentaa ja kiinteistöjen data- ja televerkkojen suunnittelua (kts. Traficom). Instrumenttina sekä Febdok ohjelmistoa että muita laskennallisia menetelmiä.

Pedagoginen asiantuntijuus

Niklas palvelee asiantuntijana ja luennoitsijana ammatillisen oppimisen, ohjauksen ja yhteisöllisen toimijuuden alueissa. Näillä alueilla hänellä on pitkä työkokemus ja tutkijatason osaamista.

Luennot

Aihe-esimerkkejä luennoista on ammatti-identtiteetti, asiantuntijuus ja empatia. Esimerkiksi, kestävyyden kohteita jossa asiantuntijuus ja toiminnallisuus tarkastellaan systeeminä, humanismin ehdoilla yhtäältä, tulosvastuun ja talouden ehdoilla toisaalta.

Yhteys

Niklas Rosenblad
omaa työkokemusta urakoitsijana, suunnittelu- ja yritysjohtajana, sekä opettajana ja ohjaajana. Niklaksella on ylempää insinöörin tutkintoa sekä ammatillisen opettajan pätevyyttä (sähkö- ja automaatiotekniikka). Tämä on tutkimuksen ja opetuksen kanssa rinnakkaistoiminta.

Sähköposti: niklas@rosenblad.fi
Puhelin: (tulossa) 010 348 0770

Jäsenyydet: STUL (suunnittelutoimisto), Tieteentekijät

CV LinkedIn

Niklas

Electrical Systems Design

On request, system-level electrical design is offered. The practice is based on decades of previous work experiences and negotiated joint agreements. Projects are characterized by qualities like high cultural-historical significance and requirements for low electrical and magnetic fields. Among other digital tools, CADMATIC’s software is used.

Facility Planning

Niklas’ basic qualification is in electrical engineering. Upon request, delivery of calculations and dimensioning of installations and systems is maintained. As instruments, the FEBDOK software in combination with manual calculation and analysis methods are used. Also, ask for IT network infrastructure planning and design (see Traficom).

Pedagogical expertise

Lectures and consultative expertise supporting learning and development as well as professional and relational agency. This practice is based on practical work experience and theoretical interdisciplinary research and knowledge.

Lecturing

Themes in Niklas’ lectures are, for instance, expertise and professionalism in relation to sensibility, situational judgment on the one hand, accountability and quality systems on the other. Another is sustainability as a boundary object between professionalism and expertise, analyzed on the premises of philosophy and humanism.

Contact

Niklas Rosenblad
has a background as an entrepreneur and as a lecturer, counselor, and teacher. He holds a master’s degree in engineering & leadership and is licensed as a vocational teacher (in electrical systems and technology). This is a parallel business in addition to research and teaching.

Email: niklas@rosenblad.fi
Phone: (forthcoming)+358 10 348 0770

Membership in the STUL association and FUURT

CV on LinkedIn

Ninas tjänster

Arbetshandledning

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning till enskilda personer och arbetsgrupper. Syftet med arbetshandledning är att främja arbetsförmågan genom att diskutera bland annat erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen. Arbetshandledningen kan innehålla funktionella metoder.

Konsultativ handledning

Nina erbjuder konsultativ handledning i specialpedagogiska frågor som berör bland annat neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt förhållningssätt, alternativ kommunikation, tydliggörande pedagogik och den fysiska miljöns betydelse för inlärning.

Vägledande samspel, ICDP

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati.

Föreläsning och fortbildning

På basis av förfrågan erbjuder Nina föreläsningar och fortbildning. Ta kontakt gällande ditt behov och önskemål!

Kontakt

Nina Rosenblad
har en lång erfarenhet inom specialomsorgen. Utbildad socionom yh, med flertalet fortbildningar och kurser inom specialpedagogik, logopedi och arbetsplatspsykologi. Utbildad vägledare inom ICDP och arbetshandledare. Som handledare är Nina lösningsinriktad och kreativ.

E-post: nina@rosenblad.fi
Telefon: (på kommande) 010 348 0770

Medlemsskap: Suomen työnohjaajat ry

Vi träffar våra kunder även virtuellt via Teams. Handledningsträffar kan även ske utomhus, med naturen som resurs.